top of page

Commissie HEI

De commissie HEI valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De commissie is vertegenwoordigd in de bestuursvergaderingen waar de vertegenwoordiger van de HEI voorstellen indient en verantwoording aflegt over de gevoerde of nog uit te voeren handelingen.

De commissie HEI is verantwoordelijk voor de huisvesting, het beheer van en de zorg voor het materieel van KdO, organisatie rondom evenementen en de inrichting van de zalen.Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt de commissie HEI verslag uit over de werkzaamheden en ontwikkelingen van het afgelopen jaar in de vorm van een jaarverslag.

De commissie Huisvesting, Evenementen en Inrichting van KdO Lekkerkerk bestaat uit onderstaande personen:​

 • Vacant

Taken van de commissie Huisvesting, Evenementen en Inrichting

 • Huisvesting

 • Huur

Onder de noemer ‘Huisvesting’ wordt een groot aantal taken uitgevoerd waaronder de huur van gymzaal de Lorentzweg. Er worden afspraken gemaakt met de Driestar betreffende huurvoorwaarden, beschikbare uren, etc.

Verhuur Luijten verwarming Turncentrum en toestellen

Daarnaast wordt gezorgd voor alle aspecten m.b.t. de verhuur van het Luijten verwarming Turncentrum. In overleg met het bestuur worden de huurtarieven vastgesteld. Contracten aan huurders worden opgesteld, het bezettingsrooster van het turncentrum wordt opgesteld en bijgehouden en facturering aan de huurders vindt plaats. De commissieleden zorgen voor het openen en sluiten van het turncentrum voor huurders.De commissie HEI verzorgt ook de verhuur van de tumblingbaan en van gordijn en zijcoulissen.

Onderhoud accommodaties

De commissie HEI draagt zorg voor het onderhoud van alle accommodaties. Er vindt controle plaats op het schoonmaakwerk van de verschillende accommodaties en waar nodig wordt actie ondernomen. Verder worden in eigen beheer reparaties verricht. Bij het uitbesteden van reparaties draagt de commissie HEI zorg voor het aanvragen van offertes, het gunnen van het werk en het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden. Ook zorgt deze commissie voor controle van de installaties, het onderhoudscontract betreffende de CV-ketel en het laten keuren van de brandblusmiddelen in het Luijten verwarming Turncentrum.

Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)

De commissie HEI verzorgt voor dit onderdeel een ongevallenregistratie, verleent assistentie bij calamiteiten, ,draagt zorg voor de keuring van alle toestellen en toetst aan ARBO-wetgeving. Er wordt voorlichting gegeven aan de gebruikers (leiding) van alle accommodaties, ook aan huurders van het turncentrum. Bij problemen wordt met de verhuurders, Gemeente en Driestar, overlegd.

Algemene taken huisvesting

Onder de algemene taken m.b.t. huisvesting vallen o.a. het sleutelbeheer van alle zalen en controle van het gas-, water- en elektriciteitsverbruik. Bij problemen met inbraak, overlast etc. treedt de commissie HEI in contact met politie en / of gemeente.

Evenementen

Bij de verschillende evenementen die worden georganiseerd, voert de commissie HEI de volgende taken uit:

 • Coördinatie van het gebruik van de accommodaties (inclusief de sporthal).

 • Coördinatie van het gebruik van de toestellen, tafels, stoelen etc.

 • Controle van de toestellen bij opbouwen bij of na een wedstrijd.

 • Afspraken maken met de gemeente (sporthal beheerders) inzake eventueel gebruik van de tribune uit de sporthal van Krimpen aan de Lek.

 • Het regelen van vervoer bij gebruik van bovengenoemde tribune.

 • Ondersteuning van de organiserende TCT- en/of BOM commissie.

 • Zaalwacht.

 • Overleg met de brandweer bij evenementen in sporthal.

 • Inrichting

De commissie HEI is verantwoordelijk voor de inrichting van de zalen. Hiertoe verrichten de commissieleden de volgende werkzaamheden:

 • Aanschaffen van nieuwe toestellen en andere noodzakelijke hulpmiddelen.

 • Periodiek onderhoud van de toestellen.

 • Keuring van de toestellen.

 • Brandveiligheid van gordijnen en zij-coulissen onderhouden.

 • Het doen van voorstellen aan het bestuur betreffende nieuwe investeringen.

 • Bestellen van materiaal zoals magnesium, brugliggers e.d.

 • Het verrichten van reparaties.

bottom of page