top of page

KdO bestuur

Het bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur en een vertegenwoordiger uit de vier commissies binnen de bestuursstructuur van KdO:

De Technische Commissie Turnen (TCT);
De Commissie Bewegen Op Muziek (BOM);
De Commissie Huisvesting, Evenementen en Inrichting (HEI);
De Commissie Communicatie en Sponsoring (CS).

Besluitvorming
Het bestuur vergadert ongeveer 1 keer per maand, de vakantiemaanden uitgezonderd.
Daarnaast zo dikwijls als de actualiteit dit vereist of als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten.
Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als tenminste de helft van de bestuursleden bij vergadering aanwezig is.
Alle besluiten worden genomen met meer dan helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Dagelijks bestuur
KdO wordt geleid door het dagelijks bestuur dat op democratische wijze is gekozen door de leden van de vereniging.
Dit gebeurt in de Algemene Ledenvergadering die jaarlijks in de maand maart wordt gehouden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:

GJ-lammens.jpg

GJ Lammens

Voorzitter

KdO%20logo%20kleine%20toepassing%20BLAUW

Vacature

Secretariaat

R_van_Erk.jpg

R van Erk

Penningmeester

mattijs-van-gorsel.jpg

M van Gorsel

Algemeen bestuur

bottom of page